تماس با ما

  • آدرس: اصفهان - خ باغ گلدسته - روبروی استانداریداخل پارک شهید رجایی
  • کد پستی : 8145913155
  • کد کشور و محل : 009831
  • تلفن نمایندگی : 32208006 - 32208007
  • ایمیل : isfahan@mfa.gov.ir